Bolagsordning

0
Rate this post

1 § Verksamhetens firma är Hansa Medical Abdominal Muscle. Företaget är offentligt (publ).

2 §. Styrelsen ska ha sitt säte i Lund.

3 §. Verksamheten ska, direkt eller via dotterbolag, bedriva forskning, avancemang, tillverkning, reklam samt försäljning av medicinska, kemiska och biotekniska föremål, söka råd från verksamheter på ovanstående orter samt bedriva annan verksamhet som är lämplig därmed.

4 §. Aktiekapitalet kommer att uppgå till lägst 20 000 000 SEK samt optimum om 80 000 000 SEK.

5 §. Variationen av aktier kommer att vara minst 20 000 000 och även ett optimum på 80 000 000. Aktier kan ges ut i två slag av aktier, stamaktier och C-aktier. Stamaktier har en röst och C-aktier en tiondel av rösterna. Aktier av varje aktieslag kan ges ut i ett antal som representerar hela aktiekapitalet.

C-aktier berättigar inte till utdelning. Vid rörelsens upplösning berättigar C-aktier till samma andel i rörelsens fastigheter som olika andra aktier, dock inte med högre kvantitet än vad som motsvarar andelens avsättningsvärde.

 • Om bolaget beslutar att släppa nya ordinarie aktier och även C-aktier, mot betalning vid sidan av apportinnehav, ska innehavare av stamaktier och C-aktier ha förmånlig rätt att teckna helt nya aktier av samma aktiekurs i samband med mångfalden av aktier som tidigare innehas av ägaren.
 • Aktier som inte tecknas med primära fördelaktiga rättigheter kommer att tillhandahållas alla aktieägare för medlemskap (subsidiär särskilda legala rättigheter).

Om aktier som därför används inte är tillräckliga för den teckning som åtföljer subsidiärt fördelaktiga medborgerliga rättigheter, ska aktierna fördelas mellan tecknarna symmetriskt med det antal aktier de tidigare själva äger och även, i den mån detta inte kan ske, genom lotto.

Om verksamheten beslutar att släppa enbart normalaktier eller endast C-aktier, kontra avräkning förutom apportfastigheter, har alla aktieägare, oavsett om deras aktier är vanliga aktier eller C-aktier, en särskild rätt att teckna nya aktier i proportion till mångfalden av aktier de tidigare har.

Vad som föreslås ovan om aktieägares “fördelaktiga medborgerliga rättigheter kommer att ha en likvärdig tillämpning i problemet med såväl teckningsoptioner som konvertibler och kommer inte att innebära någon begränsning av möjligheten att fatta beslut om ett problem med avvikelse från aktieägarnas fördelaktiga rättigheter .

 • Vid en ökning av aktiefinansieringen med ett fonderbjudandeproblem ska nya aktier ges ut för varje aktieslag i anslutning till den mängd aktier av samma slag som redan finns. I det här fallet kommer gamla aktier av en viss aktieklass att släpa rätten till nya aktier av samma aktiekurs.
 • Det nu anförda kommer inte att innebära någon form av inskränkning i möjligheten att efter erforderlig ändring av bolagsordningen tillhandahålla aktier av nytt slag med fondandel.

Nedsättning av aktiefinansieringen, dock inte understiga minsta tillåtna aktieresurser, får, i enlighet med beslut av rörelsens styrelse, ske med inlösen av samtliga C-aktier. När ett minskningsval görs, ska ett belopp som motsvarar minskningskvantiteten tilldelas reservfonden om erforderliga medel erbjuds.

Inlösenbeloppet per C-aktie ska vara aktiens kvotvärde.

Innehavare av aktier som anmälts till inlösen är skyldiga att erhålla inlösen för aktien när faktura om varning om inlösenbeslut eller, där Bolagsverkets arbetsplats eller rättens bemyndigande för nedsättningen behövs, efter att ha fått besked om att lagligen bindande beslut faktiskt har fattats. anmält sig.

C-aktier som innehas av företaget bör ha möjlighet att bytas ut normala aktier efter val av styrelsen. Styrelsen kommer därefter omedelbart att meddela omvandlingen för registrering hos Svensk Företagsregistreringsarbetsplats. Omvandlingen genomförs när inskrivning har skett och omvandlingen faktiskt har införts i avräkningsregistret.

6 §. Styrelsen kommer att bestå av tre till 10 deltagare.

7 §. En till två revisorer med eller utan ersättare kommer att få i uppdrag att utvärdera verksamhetens årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens ledning.

Revisorer och ersättningsrevisorer måste vara auktoriserade revisorer.

8 §.Anmälan om generalkonferens ska ske genom marknadsföring i Message- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att en stämning faktiskt har utfärdats ska framgå i Dagens Industri. Investerare som önskar delta i årsstämman bör bestå av en utskrift av hela aktieboken enligt villkoren fem vardagar före konferensen samt göra en varning till bolaget senast kl 12.00 på angiven dag i kallelsen till mötet. Den sistnämnda dagen kanske inte är söndag, ytterligare en helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton samt inte infaller tidigare än den 5:e vardagen före konferensen.

9.Årsstämman ska hållas i Lund eller Stockholm enligt styrelsens val.

10 §.Årsstämman hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets slut.

Att följa ärenden ska behandlas på årsstämman:.

Politiskt val av ordförande för konferensen.

 • Anläggning samt godkännande av räkningspapperet.
 • Auktorisering av programmet.

Val av ett par försäkringsjusterare.

 1. Granskning av om konferensen har sammansatts i vederbörlig ordning.
 2. Diskussion av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall sammanställd redovisning och även koncernrevisionsberättelsen.
 3. Beslut.
 4. a) om antagandet av inkomstdeklarationen samt årsrapporten och även, i förekommande fall, den kombinerade inkomstdeklarationen.

och koncernbalansräkning.

(b) om dispositioner som hänför sig till verksamhetens vinst eller förlust enligt den auktoriserade årsredovisningen;.

(c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.

 1. Fastställande av styrelsekostnader och även revisorsarvoden.
 2. Politiskt val av styrelsedeltagare, revisorer samt alla typer av ersättare.
 3. Diverse andra ärenden, som kommer före konferensen enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 §. Bolagets räkenskapsår är ett kalenderår.

12 §.Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om bokföring av finansiella verktyg.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här