Finansiell information

0
Rate this post

30 juli 2009

Tillförordnad rapport 1 januari – 30 juni 2009

 • Finansiella detaljer
 • Nettoomsättningen för Teamet uppgick till 2,8 miljoner kronor
 • Teamets vinst uppgick till -6,2 miljoner kronor
 • Rörelseintäkterna för koncernen uppgick till -6,2 Mkr
 • Intäkterna per aktie uppgick till -1,61 SEK

Perioden i korthet

Hansa Medical och även brittiska Axis-Shield plc deltar i en överenskommelse om HMD-301 (HBP), verksamhetens utvärderingsteknik för att diagnostisera allvarlig blodförgiftningHansa Medical och amerikanska Inverness Medical Innovations inleder samarbete om Hansa Medicals medicinmål (alfa-11), för tillväxten av ett nytt antikroppsläkemedel mot reumatoid artrit

VINNOVA-medel på 0,5 miljoner kronor erhålls för studiejobbet TAME, för bedömning av nya terapitekniker vid autoimmun sjukdom

 • Samarbetssamtal om jobb IdeS startade såväl som kontinuerligt
 • Forskningsuppgiften alpha-10 marknadsförs till Xintela AB
 • Styrelsen omvaldes liksom bolagsordningen ändrades vid årsstämman 2009

Verkställande direktörens kommentar – Ett mycket framgångsrikt femtioprocentigt år

” De senaste 6 månaderna har faktiskt varit en mycket framgångsrik tid för oss. Vi har deltagit i ett kalkylerat samarbete med Axis-Shield och även Inverness Medical Innovations för vår analysmetod HMD-301 och vårt lovande läkemedelsmål alpha-11, specifikt. kontrakt innebär att vi erbjuds med källor och minskar även de monetära såväl som tekniska hoten för dessa två jobb, vilket möjliggör snabbare utveckling i riktning mot marknadsintro.

Samarbetena med Axis-Shield samt Inverness Medical Technologies är fortfarande i full gång såväl som vi interagerar mot de prekliniska såväl som kliniska tillväxtmålen som avsevärt kan påverka värdena i våra projekt Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB (publ).

Väsentliga tillfällen under varaktigheten.

Hansa Medical såväl som brittiska Axis-Shield plc blir en del av tillstånds- och avancemangsarrangemang.I juni ingick Hansa Medical och även brittiska Axis-Shield plc (LON: ASD) ett speciellt och även världen över samarbetskontrakt för tillväxt och kommersialisering av Hansa Medicals varumärkesskyddade blodförgiftningspenna HBP, Heparin Binding Healthy Protein.

Axis-Shield skapar ytterligare Hansa Medicals HBP-analys för medicinsk diagnos och spårning av individer som riskerar att skapa svår sepsis.

Den ytterligare industrialiserade utvärderingstekniken kommer säkerligen att verifieras i en vetenskaplig multicenterstudie för att uppnå regulatoriskt godkännande främst i U.S.A. och Europa. Hansa Medical kommer säkerligen att spela en aktiv uppgift i den tekniska utvecklingen och även i kliniskt erkännande av produkten.

Axis-Shield står för alla tillväxtpriser och även samarbetsarrangemanget indikerar likaså att Hansa Medical kompenseras med en förskottsbetalning och vändpunktsbetalningar på totalt ett antal miljoner kronor. Hansa Medical har likaså rätt till omfattande adelsuppgörelser från Axis-Shield från försäljningen av HBP-analyser, så fort som utvärderingsmetoden faktiskt har verifierats och även lanserats.

 • Marknadsintroduktion väntas i slutet av 2011.
 • Axis-Shield är en global in vitro-diagnostikverksamhet med huvudkontor i Dundee, Skottland, samt med FoU och även tillverkningsverksamhet i Dundee såväl som Oslo.

Axis-Shield koncentrerar sig på utveckling och försäljning av instrument samt logiska undersökningar för den växande point-of-care-marknaden, tillsammans med utveckling, tillverkning och reklam och marknadsföring av geniala såväl som varumärkesskyddade analysset på platser med fantastiska professionell efterfrågan, bestående av hjärt-kärlsjukdom, neurologisk sjukdom, reumatoid ledinflammation och även diabetesproblem.

Hansa Medical såväl som Inverness Medical Innovations deltar i ett taktiskt samarbete.

I juni ingick Hansa Medical såväl som United States Inverness Medical Innovations Inc. (NYSE: IMA) ett speciellt och även internationellt samarbete och även licensavtal för att utveckla och även marknadsföra monoklonala antikroppar för behandling av reumatoid artrit (RA).

Med samarbetsavtalet kommer såväl Hansa Medical som Inverness Medical Innovations kollektivt att identifiera och även skapa monoklonala antikroppar mot Hansa Medicals patenterade medicinmål, integrinet alfa-11.

Nya läkemedelsmöjligheter kommer säkerligen att produceras vid Inverness Medical Developments antikroppstillväxtenhet, Biosite Exploration. Biosites välrenommerade antikroppsinnovation Omniclonal ®, skapar antikroppar med hög affinitet och även låg korsreaktivitet.

Det primära målet med partnerskapet är att fastställa ett läkemedelsperspektiv som kan lyftas rakt in i vetenskapliga framsteg.

Inverness Medical Innovations kommer säkerligen att ersätta Hansa Medical med betydande milstolpsuppgörelser eftersom prekliniska utvecklingsmål uppnås med samarbetet. Arrangemanget antyder att Hansa Medical delar faran och kostnaderna för den pågående tillväxten av alfa-11-uppgiften med en följeslagare.

Det innebär att Hansa Medical säkerligen kommer att kunna engagera sig och köpa jobbet mycket ännu mer i värdekedjan än om Hansa Medical ensam skulle driva utvecklingen. Så snart preklinisk proof-of-concept har uppnåtts kommer Inverness Medical Innovations och även Hansa Medical att dela lika på tillväxtkostnaderna och även framtida inkomster.

Hansa Medical tillsammans med Inverness Medical Innovations avser att söka en tredjepartsallians inom läkemedelsindustrin i det sena prekliniska eller mycket tidigt medicinska skedet.

Exempel på denna typ av arrangemang vid reumatoid artrit är arrangemanget mellan Roche och Toyama Chemical avseende T-5224 från 2007 eller avtalet mellan Astellas och även Maxygen avseende MAXY-4 från 2008. Båda dessa licensavtal avser läkemedelsutsikter i sen preklinisk fas eller mycket tidigt professionellt stadium värda 170 $ -370 miljoner plus tvåsiffriga aristokratinsatser.

VINNOVA-finansiering förvärvas för forskarstudiejobb TAME.

Hansa Medical har under våren beviljats ​​ett forskningsstudiebidrag på 0,5 miljoner kronor från VINNOVA-programmet Research & Grow för att genomföra en användbarhetsforskningsstudie inom ramen för Hansa Medicals TAME-uppdrag. Målet med jobbet är att kolla in läkningsmöjligheten för antikroppar som har skräddarsytts med Hansa Medicals varumärkesskyddade enzym EndoS. TAME är en förkortning för Restorative Antibodies Modified by EndoS.

Syftet med uppdraget är att undersöka om EndoS-modifierade antikroppar kan användas för att hantera autoimmuna sjukdomar i en fundamentalt ny metod. EndoS-behandlade antikroppar förväntas hämma den inflammatoriska proceduren vid IgG-medierad autoimmun sjukdom.

Befintliga antikroppsbaserade läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar kan också göras extra effektiva med denna moderna teknik. Finansieringen från VINNOVA innebär att Hansa Medical kan köpa ett mycket tidigt forskningsprojekt med fascinerande men preliminära effektutfall. I Forska & Väx första omgång 2009 finansieras 69 småföretag med ett totalt belopp på 80 miljoner kronor. 308 propositioner kom in på totalt över 420 miljoner kronor.

Projekt IdeS i gemensamma samtal.

 • IdeS-uppgiften är koncentrerad till hårtransplantation och det finns ett tydligt intresse för detta jobb bland bioteknik- och även läkemedelsföretag som för närvarande samarbetar med nya banbrytande immunsuppressiva proteinläkemedel för behandling av eller om transplantation och även behandling av autoimmun sjukdom.
 • Hansa Medical för gemensamma samtal om ett partnerskap för IdeS-projektet och beroende på resultatet av dessa diskussioner kommer företaget att välja när och om ett helt nytt aktieproblem med säkerhet kommer att exekveras under 2009.

Studiejobb alpha-10 sålt till Xintela AB.

I april ingick Hansa Medical ett avtal med Xintela magmuskel för försäljning av uppgiften alfa-10. Försäljningen omfattade alla patent och patentansökningar samt tillhörande biologisk produkt som ligger till grund för utvecklingsprojektet. Förvärvsgraden uppgick till 2,0 Mkr, varav 0,5 Mkr betalades om avtalets dom och fortsatt 1,5 Mkr betalas när Xintela abdominal får intäkter hänförliga till patent, patentansökningar eller kopplad ekologisk produkt.

Alpha-10/beta-1 är ett ytområdesprotein som endast uttrycks av de celler som är direkt ansvariga för utvecklingen av broskmaterialceller, kondrocyterna. Hansa Medical fokuserar sin verksamhet på jobb där helande effekt faktiskt har visats experimentellt och i detta avseende är alfa-10 ett tidigt forskningsstudiejobb. Xintela AB är grundat av Läraren Evy Lundgren-Åkerlund.

Styrelse omvald samt bolagsordningen ändrades vid den årliga allmänna uppfyllelsen.

 • Vid Hansa Medicals Årliga Allmänuppfyllelse omvaldes Bo Håkansson, Per Belfrage och Stina Gestrelius till styrelsedeltagare. Bo Håkansson omvaldes till styrelsens ordförande.
 • Årsstämman behandlade även ändring av bolagsordningen med avseende på styrelsens säte från Malmö till Lund. Gränserna för aktiefinansieringen omvandlades likaså från lägst 10 000 000 kr och högst 40 000 000 kr till lägst 19 000 000 kr och optimum 76 000 000 kr samt gränserna för antalet aktier om lägst 0,000 från 0,000 kr. samt ett maximum av 8 000 000 till ett minimum av 3 800 000 och ett optimum på 15 200 000.

Den Årliga Allmänna Tillfredsställelsen gav styrelsen tillstånd att under tiden fram till följande Årliga Allmänna Uppfyllelse välja en ökning av verksamhetens aktieresurser med maximalt 50 000 000 SEK med en nyemission av maximalt 10 000 000 aktier.

Styrelsen gavs rätt att välja ett kontant-, apport- eller kvittningsproblem, med eller utan avvikelse från aktieägarnas särskilda medborgerliga rättigheter. Vid avvikelse ska faktorn vara att utöka verksamhetens innehav eller att höja tillväxtfinansieringen.

För mer information, ring:.

 • Emanuel Björne, VD.
 • Bo Håkansson, styrelseordförande.

Hansa Medical är ett bioteknikutvecklingsföretag i såväl preklinisk som tidig vetenskaplig fas, inriktat på inflammatoriska sjukdomar. Företaget driver i huvudsak 3 utvecklingsprojekt; IdeS, alpha-11 och även HMD-301, varav två är kvar i samarbete. IdeS är ett proteinläkemedel för behandling av kroppsorgantransplantation såväl som autoimmun sjukdom.

Alpha-11 är ett helt nytt läkemedelsmål för behandling av reumatoid artrit. HMD-301 är en analysmetod för medicinsk diagnos av personer med allvarlig sepsis. Hansa Medical är noterat på Initial North, en del av NASDAQ OMX samt Remium AB är verksamhetens Certified Consultant.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här