Incitamentsprogram

0
Rate this post

Långvarigt belöningsprogram 2018

Hansa Medicals årliga allmänna tillfredsställelse den 29 maj 2018 beslutade, baserat på styrelsens förslag, att anta ett varaktigt motivationsprogram för anställda vid Hansa Medical, vilket indikerar att totalt 52 personer inom Hansa Medical Team kan delta. . Individerna i programmet erbjuds möjligheten att utan kostnad välja att förvärva teckningsoptioner till marknadspris och även/eller erhålla så kallade prestationsbaserade aktierättigheter, vilket, givet att vissa problem uppfylls, kan ge rätt att få aktier i verksamheten.

Inom ramen för programmet kan ett optimalt antal 491 419 teckningsoptioner eller 297 902 dela medborgerliga rättigheter ges till individerna. Den årliga allmänna uppfyllelsen fastställde vidare, baserat på styrelsens förslag, att omfatta vissa säkringssteg för att säkerställa leverans av aktier baserade på aktiens medborgerliga rättigheter till deltagarna i slutet av programmet och för att täcka sociala avgifter som kan utvecklas som ett resultat av programmet.

Säkringsåtgärderna består av ett orostillstånd för styrelsen att emittera maximalt 391 503 C-aktier, varav 93 601 C-aktier kan släppas för att täcka sociala avgifter, ett bemyndigande för tillsynsstyrelsen att köpa alla frigivna C-aktier C-aktier och ett val att överlåta de köpta aktierna. konverteringsrätt till genomsnittliga aktier, till individer i programmet och även på marknadsplatsen för att säkerställa betalning av sociala avgifter avseende kassaflöde.

Långsiktigt belöningsprogram 2016

Vid Amazing General Fulfilling of Hansa Medical den 21 november 2016 beslutades att ta sig an ett varaktigt belöningsprogram i form av ett prestationsbaserat aktieprogram riktat till personal i koncernen (“LTIP 2016”). LTIP 2016 har gjorts för att uppmuntra och även bevara skickliga medarbetare och för att öka samstämmigheten mellan personalens ‘, aktieägare’ och verksamhetens mål och höja motivationen att uppnå såväl som att gå utöver verksamhetens ekonomiska mål.

Individer som med vissa undantag är anställda av Hansa Medical under hela mandatperioden på 3 år kommer säkerligen vid periodens utgång att få gratis så kallade effektivitetsandelar, dvs. detaljerade Hansa Medical-aktier, förutsatt att den totala avkastningen (avkastning till investerare i form av kostnadsökning och återinvestering av någon form av utdelning under hela intjänandeperioden) på bolagets normala andel under hela programmets löptid överstiger 25 procent (optimal del är fås om den totala avkastningen är hundra procent).

Sedan den 19 maj 2017 har 26 personer faktiskt valt att delta i LTIP 2016, vilket tyder på att den totala variationen av aktier som kan komma att tilldelas baserat på LTIP 2016 säkerligen kommer att uppgå till maximalt 289 750 stamaktier. Tillsammans med ett optimum på 96 000 normalaktier som kan användas för att täcka alla typer av sociala avgifter på grund av LTIP 2016, motsvarar detta totalt 1,1 procent av det befintliga utbudet av stamaktier i Hansa Medical. Priser för LTIP 2016 redovisas i enlighet med IFRS 2. Se styrelsens förslag till årsstämman för mer detaljer.

Teckningsoptionsprogram 2015-2019

Totalt 296 000 alternativ förvärvades av företagets personal inom strukturen för det alternativa program som antogs av Hansa Medicals årliga allmänna tillfredsställelse den 2 juni 2015. För varje alternativ har ägaren rätt att teckna ett varumärke -ny aktie i Hansa Medical. Registrering för aktier i enlighet med villkoren för valen kan ske under tiden 15 juni 2018 till 15 juni 2019.

Teckningsoptionerna såldes till bolagets anställda på marknadsmässiga villkor till ett pris (premium) som beräknats på basis av ett ungefärligt marknadsvärde på teckningsoptionerna med hjälp av Black & Scholes utvärderingsversion, beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Värdet har faktiskt värderats till 8,40 SEK per alternativ baserat på en aktiekurs på 36,04 SEK samt en framtida årlig ökning med 7 procent. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer ökningen av bolagets aktiekapital att uppgå till maximalt 296 000 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,9 procent av det totala antalet aktier samt av det totala antalet enact bolaget.

Valprogrammet är subventionerat av företaget och även de anställda har erhållit en enda förmån som en del av det alternativa förvärvet. Innehavet av optionerna är kopplat till fortsatt arbete i verksamheten just på ett sådant sätt att, i händelse av att arbetet skulle upphöra, optionsinnehavaren ska tillhandahålla valen till företaget samt betala tillbaka det erhållna stödet.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här