Important information!

0
Rate this post

As a result of special constraints, the info on this part of Hansa Medical’s site is not obtainable to specific individuals. We kindly ask you to examine the following info and give the complying with verification each time you wish to access these webpages. Please keep in mind that the terms laid out below may be changed or upgraded and consequently it is essential that you assess them each time you see this web page.

Du önskar få tillgång till webbsidor som inte är avsedda för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till United States, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av innehållet på följande webbsidor är föremål för särskilda restriktioner, eller där erbjudandet att förvärva aktier eller andra värdepapper utgivna av Hansa Medical inte är tillåtet. Genom att klicka “Ja, buzz accepterar”, godkänner du villkoren nedan.
Du måste läsa följande innan du fortsätter och ombeds att läsa meddelandet nedan noggrant (gäller för samtliga personer som går in på den här webbsidan) innan du tar del av eller på annat sätt använder informationen på följande sidor. Genom att bereda dig tillträde till följande webbsidor, accepterar du följande villkor.

Offentliggörande eller distribution av informationen på följande sidor kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag eller andra regleringar, och alla personer som bereder sig tillträde till dessa webbsidor bör informera sig om och följa sådana restriktioner.

Informationen på följande sidor riktar sig inte till personer som panoramas i United States, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där erbjudande eller försäljning av aktier eller andra värdepapper utgivna av Hansa Medical inte är tillåten. Informationen på följande sidor får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till United States, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för särskilda restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

You desire to accessibility website that are not meant for release, magazine or distribution, straight or indirectly, in or right into the USA, Australia, Singapore, New Zealand, Japan, Canada, Switzerland, Hong Kong or South Africa or any other territory where the release, publication or circulation of the details consisted of in the following web pages undergoes special limitations or where the offer or sale of shares or various other protections issued by Hansa Medical is not allowed. By clicking “Yes, I validate” you accept the terms of use listed below.

You must review the adhering to before proceeding, as well as you are asked for to read this notice meticulously (it puts on all individuals that view this website) prior to reading, accessing or making any other use of the details on the adhering to web pages. In accessing the adhering to websites, you consent to be bound by the adhering to terms and conditions.

In specific jurisdictions, the publication or distribution of the details on the complying with pages might undergo lawful constraints or various other limitations and all persons accessing these website need to educate themselves about and also comply with such restrictions.

The details on the following web pages is not guided to persons located in the United States, Australia, Singapore, New Zealand, Japan, Canada, Switzerland, Hong Kong or South Africa or in any other jurisdiction where the deal or sale of shares or other protections issued by Hansa Medical is not allowed. On top of that, the info on the complying with web pages might not be released or dispersed, straight or indirectly, in or right into, the USA, Australia, Singapore, New Zealand, Japan, Canada, Switzerland, Hong Kong or South Africa or any other jurisdiction where such action is entirely or partially based on special limitations or where such action would need extra programs, other deal documents, enrollments or other activities along with what complies with from Swedish regulation. Neither might the information be forwarded, recreated or revealed in a manner that opposes such limitations or provides cause to such demands.

Informationen får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid medication sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot USA Stocks Act från 1933 (” Stocks Act”) eller tillämplig värdepapperslagstiftning i andra jurisdiktioner.

Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Hansa Medical för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Inga aktier utgivna av Hansa Medical kommer att registreras enligt Stocks Act och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom U.S.A., förutom efter skriftligt godkännande från Hansa Medical och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i pertinent delstat eller annan jurisdiktion i USA.

För att ta del av informationen på följande sidor, måste du bekräfta att du inte befinner dig i U.S.A., Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för särskilda restriktioner samt att du har läst, förstått och godkänner villkoren ovan. Detta kan du göra genom att klicka “Ja, jag accepterar” nedan. Om du befinner dig i USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller annan jurisdiktion som har sådana särskilda restriktioner måste du klicka “Nej, jag accepterar inte” nedan.

  • Ja, jag accepterar.
  • Nej, buzz accepterar inte.

Failure to adhere to these guidelines might cause an infraction of the USA Stocks Act of 1933, as changed (” Securities Act”) or protections guidelines appropriate in various other jurisdictions.

No action has been, or will certainly be, taken by Hansa Medical to allow a public offering in any kind of jurisdictions other than Sweden. No protections provided by Hansa Medical will be registered under the Stocks Act as well as may not be offered, subscribed for, marketed or transferred, directly or indirectly, within the United States, except pursuant to written authorization from Hansa Medical and also according to an exception from the registration demands of the Stocks Act, and based on the safety and securities legislation in relevant state or various other territory within the United States.

In order to watch the information on the following web pages, you should license that you are not situated in the USA, Australia, Singapore, New Zealand, Japan, Canada, Switzerland, Hong Kong or South Africa or any other territory where such activity is wholly or partly based on special constraints and that you have actually read, recognize and agree to follow all of the limitations set forth over. You might do so by clicking “Yes, I confirm” listed below. If you lie in the United States, Australia, Singapore, New Zealand, Japan, Canada, Switzerland, Hong Kong or South Africa or any other territory imposing such unique limitations, you should click “No, I do not validate” listed below.

  • Yes, I accept.
  • No, I approve not

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här